Устав на ПП ГЕРБ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) ГЕРБ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

(2) ГЕРБ се стреми да формира политическата воля на гражданите за утвърждаване на демократични свободи и социална сигурност.

Чл.2. (изм. 12.07.2008 г.) Седалището и адресът на управление на ГЕРБ е гр. София, Столична община, район Триадица, НДК Административна сграда, етаж 17.

Чл.3. Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация се поставят върху всички документи и издания на партията.

Чл.4. ГЕРБ се учредява за неопределен срок.

II. СИМВОЛИ

Чл.5. (1) Символите на ГЕРБ са знак, знаме и печат.

(2) Знакът на ГЕРБ представлява буквите ГЕРБ в бяло със син контур, като от буквата Г започват сиви звезди, 13 на брой, извити във формата на дъга, увеличаващи се от малка към по големи, до над буквата Б (Приложение 1).

(3) Знамето на ГЕРБ е сиво с правоъгълна форма, с изобразен в центъра знак (Приложение 2).

(4) Печатът на ГЕРБ е кръгъл, с изобразен в центъра знак.

(5) Химна на ГЕРБ - “ГЕРБ – ти си надежда. В теб е нашта вяра………..” е по текст на Людмил Такев и музика на Митко Щерев (Приложение 3).


 

III. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

Чл.6. Основните принципи, които ГЕРБ прокламира и отстоява, са:

1. Граждански свободи;

2. Европеизация;

3.Равни възможности;

4. Благоденствие.

Чл.7.Основните цели на партия ГЕРБ, са да съдейства за:

1.Утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност;

2.Интегриране на България в Европейските и Евроатлантическите структури;

3.Създаване на контакти между национални и международни организации на основата на европейската интеграция на Република България;

4.Утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българина;

5.Създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия;

6.Повишаване на жизненото равнище;

7.Укрепване на доверието на обществото към държавните институции и премахване на корупцията.

8.Подпомагане на институционалното укрепване на държавните органи;

9.Оптимизиране дейността на държавните структури за по-ефективно прилагане на европейските практики.

10.Издигане ролята на гражданското общество в управлението на държавата.


 

Чл. 8. ГЕРБ постига целите си чрез:

1.Демократични средства и методи;

2.Взаимодействие с български и чуждестранни формации, изповядващи демократичните и общочовешките ценности;

3.Участие и сътрудничество с международни организации, чийто приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.

IV. ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ

Чл.9. (1) Член на ГЕРБ може да бъде всеки български гражданин, който:

1.притежава избирателни права;

2.приема устава и програмните документи на партията;

3. е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията;

(2) Не може да членува в ГЕРБ лице, което:

1.(изм.12.07.2008 г.) е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

2.е член на друга политическа партия;

3.има ограничение за членство, уредено със закон.

(3) Членуването в ГЕРБ е доброволно и индивидуално.

Чл.10. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Приемането за член на ГЕРБ се извършва с решение на Изпълнителната комисия въз основа на подадено от кандидата писмено заявление по образец до Общинския Ръководител по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението кандидатът прилага декларация за съответствие с изискванията по чл.9 от настоящия Устав. Заявлението, придружено от становището на Общинското ръководство, се изпраща на Изпълнителната комисия чрез Областния координатор.

(2) Когато кандидатът е постоянно пребиваващ извън Република България, заявлението се подава до Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

(3) Членството в ГЕРБ възниква от момента на решението на Изпълнителната комисия за приемане на нов член.

(4) (изм. 10.01.2010 г.) Въз основа на решението на Изпълнителната комисия новоприетият член се вписва в областния и общински регистър, а членовете по чл. 10, ал. 2 се вписват в специално създаден регистър към Изпълнителната комисия.

(5) Учредителите на ГЕРБ са членове по право.

Чл.11. Всеки член на ГЕРБ има право:

1.(изм. 12.07.2008 г.) да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията без ограничение в броя на мандатите;

2.Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган;

3.Да иска и получава информация от партийните органи;

4. (изм. 12.07.2008 г.) Да избира и да бъде избиран като кандидат на ГЕРБ за президентски, парламентарни, и местни избори, както и избори за членове Европейския парламент;

5.Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл.12. Всеки член на ГЕРБ е длъжен:

1.Да спазва Устава, да отстоява ценностите на ГЕРБ, както и да работи за осъществяването на неговите цели и задачи;

2.Да изпълнява решенията на висшестоящите органи;

3.Да участва в избирателни кампании и други дейности на партията;

4.Да плаща редовно членски внос.

Чл.13. (1) Членството в ГЕРБ се прекратява:

1.С писмено заявление за напускане – прекратяването е в сила от момента на подаването на заявлението до Изпълнителната комисия. Промяната се вписва незабавно в областния регистър.

2. ( изм. 10.01.2010 г.) С изключване - по решение на Изпълнителната комисия.

3. (Изм. 12.07.2008 г.) При отпадане – поради не плащане на членски внос в продължение на една година ; в други предвидени от закона случаи.

4.При смърт

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролната комисия, чието решение е окончателно.

Чл.14. (1) Симпатизант на ГЕРБ може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който е готов да работи за осъществяване целите и задачите на партията.

(2) (отм. 10.01.2010 г.)

(3) (отм. 10.01.2010 г.)

V. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл.15. (1) Териториалната организационна структура на ГЕРБ се изгражда на принципа и в съответствие с административното деление на страната, като включва:

а) Местни клубове

б) Общински (районни) организации

в) Oбластни организации

(2) (изм. 10.01.2010 г.) Органи на Общинските (районните) организации са: Общинското събрание, Общинското ръководство, Общинският ръководител и Организационния секретар.

(3) (изм . 10.01.2010 г.) Органи на Областните организации са: Областното събрание и Областният координатор.

(4) (нова 12.07.2008 г.) В градовете с районно деление за изградените районни организации се прилагат правилата за общинските организации


 

Местни клубове

Чл.16.(1) (изм . 10.01.2010 г.) Местният клуб е структурна единица на общинската (районната) организация. Учредява се по инициатива на не по-малко от 3 (трима) членове на ГЕРБ в присъствието на представител на общинското ръководство и се регистрира в Общинската организация.

(2) На територията на една избирателна секция може да има само един местен клуб.

(3) (нова 16.02.2014 г.) Местният клуб провежда отчетно събрание поне веднъж годишно.

(4) (изм . 16.02.2014 г.) Местният клуб провежда събрания по своя инициатива или по решение на висшестоящ партиен орган и организира изпълнението на решенията на висшестоящите партийни органи.

(5) (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г., изм . 16.02.2014 г.) За организиране и осъществяване на текущата работа местният клуб избира клубен секретар, който се одобрява и освобождава от общинския ръководител.

Общински организации

Чл.17. (1) Общинската организация се състои от всички членове на територията на една община, а в градовете с районно деление – от членовете на партията на територията на един район.

(2) На територията на една община (район) може да има само една общинска организация.

(3) Общинската организация се утвърждава от Областното събрание и се регистрира в областния регистър.

Чл.18. (1) (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г., изм . 16.02.2014 г. ) Висш орган на Общинската организация е Общинското събрание, което се състои от всички членове на Общинската организация. Свиква се най-малко веднъж на 6 месеца по решение на Изпълнителната комисия, Областния координатор, Общинското ръководство, Общинския ръководител или по искане на една трета от членовете.

(2) Когато членовете на организацията са повече от 150, общинското събрание се провежда с делегати, избрани по норми за представителство, утвърдени от Изпълнителната комисия.

(3) (изм. 10.01.2010 г.) В Общинското събрание участват по право:

1. Народните представители, членовете на Европейския парламент, Министрите, областният управител и областния координатор, членове на Общинската организация на ГЕРБ;

2.Общинското ръководство, в т.ч. Общинският ръководител и организационен секретар;

3.Общинските съветници и председателят на Общинския съвет, които са членове на ГЕРБ;

4.Кметът на общината (района) и кметове на кметства, членове на ГЕРБ.

(4) (изм. 10.01.2010 г.) Общинският ръководител уведомява членовете за времето, мястото и дневния ред на събранието най - малко 7 дни преди началото му.

Чл.19. Общинското събрание:

1.Определя основните насоки за работа на Общинската организация;

2. (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) Избира между своите членове кандидатури за общинско ръководство по численост и ред, определен от Изпълнителната комисия. От състава им номинира три кандидатури за Общински ръководител и три кандидатури за Организационен секретар. Изпълнителната комисия утвърждава Общинското ръководство, общинския ръководител и общинския секретар.

3.Предлага за утвърждаване от Изпълнителната комисия кандидатите за изборни длъжности в местната власт, издигнати по ред, определен от Изпълнителната комисия;

4.Избира делегати за Националното събрание;

5.Избира представители в Областното събрание;

6.Приема становища по въпроси от местен характер.

Чл.20. (1) Общинското събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Чл.21.(1) (изм. 12.07.2008 г.,изм. 10.01.2010 г.) Общинското ръководство:

1. Осъществява целите и политиката на ГЕРБ на територията на общината (района);

2. Отговаря за изпълнението на решенията на Общинското събрание, Областното събрание и националните партийни органи;

3. Координира и информира членовете и симпатизантите за следваната политика;

4. Може да предлага на Изпълнителната комисия членове за изключване при условията на чл. 13 ал.1 т.2;

5.Организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината (района);

6. Разглежда молбите за членство в ГЕРБ и изпраща становище до ИК чрез Областния координатор;

7. Изпълнява и други функции, възложени му от Националните органи.

(2) (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) Мандатът на Общинското ръководство, Общинския ръководител и организационен секретар е 4 (четири) години.

Чл. 21а (нов 10.01.2010 г.) (1) Общинският ръководител:

1.Представлява ГЕРБ на Общинско ниво;

2.Ръководи дейността на Общинското ръководство и общинското събрание;

3.Организира и отговаря за изпълнението на решенията на общинското събрание и националните партийни органи;

4.Координира и подпомага дейността на местните клубове;

5.Изпълнява и други функции, възложени му от националните органи.

(2) Организационният секретар:

1.Подпомага общинския ръководител при изпълнение на функциите му;

2.Поддържа регистър на членовете, местните клубове и симпатизантите ;

3.Отговаря за цялостната документация на общинската организация.

Областна организация

Чл.22. (1) Областната организация включва всички Общински организации на територията на една област.

(2) На територията на областта може да има само една Областна организация.

Чл.23. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Областното събрание се състои от:

1.Народните представители, членовете на Европейския парламент, Министрите и областният управител, членове на Общинска организация на ГЕРБ на територията на областта;

2.Областният координатор;

3.Общинските ръководители и организационни секретари;

4.Кметовете на общини (райони) на територията на областта, членове на ГЕРБ;

5. Членове на координационни звена, съгласно чл. 36 т.13;

6. В областното събрание могат да участват представители на всяка община, избрани от Общинското събрание, по ред, определен от Изпълнителната комисия.

(2) (изм. 10.01.2010 г.) Областното събрание се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца.


 

Чл.24. Областното събрание:

1. Подпомага осъществяването на целите и политиката на ГЕРБ на територията на областта;

2.Разработва стратегия и политика за развитие на областта;

3.Организира провеждането на предизборната кампания на територията на областта;

4. (отм. 10.01.2010 г.)

5. (отм. 10.01.2010 г.)

Чл.25. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Областният координатор се определя с решение на Изпълнителната комисия.

(2) (изм. 10.01.2010 г.) Не може да бъде Областен координатор лице, което е избрано за Общински ръководител или организационен секретар ;

(3) (отм. 10.01.2010 г.)

Чл . 26. (1) Областното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Чл . 27. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Областният координатор:

1.Представлява ГЕРБ на областно ниво;

2.Ръководи дейността на Областното събрание;

3. Поддържа регистър на членовете в областта;

4. Организира и ръководи изпълнението на решенията на областното събрание и националните партийни органи;

5. Координира и подпомага дейността на общинските организации;

6. Изпълнява и други функции, възложени му от Изпълнителната комисия.

(2) (изм. 10.01.2010 г.) С решение на Изпълнителната комисия се определя административен секретар, който подпомага областния координатор при изпълнение на правомощията му.

VI. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

Чл.28. Националните органи на ГЕРБ са:

а) Национално събрание

б) (изм. 10.01.2010 г., изм. 07.07.2019 г.) Председател и двама заместник-председатели

в) Изпълнителна комисия

г) Контролна комисия

 

Национално събрание

Чл.29. (1) Националното събрание е върховен орган на партия ГЕРБ.

(2) (изм. 10.01.2010 г.) Националното събрание се свиква най-малко веднъж на четири години с решение на Изпълнителната комисия.

(3) Националното събрание може да се свика и по искане на най-малко 1/3 от Областните събрания.

(4) (изм. 12.07.2008 г.) Националното събрание се свиква с покана, публикувана най-малко в един национален ежедневник, не по-късно един месец преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часът, мястото на провеждане и дневният ред. Поканата следва да бъде поставена и на място за обявления в централата на партия ГЕРБ.

(5) При искане по ал. 3 Изпълнителната комисия е длъжна да свика с покана Националното събрание в срок от един месец от датата на депозиране на искането.

Чл.30.(1) Националното събрание се състои от делегати на общинските организации, избрани на Общинско събрание по процедура и с квота, определена с решение на Изпълнителната комисия;

(2) В Националното събрание участват по право:

1. Общинските ръководители;

2. (изм. 10.01.2010 г.) Областните координатори ;

3. (изм. 10.01.2010 г.) Народните представители, министрите и областните управители, които са членове на ГЕРБ;

4. (изм. 10.01.2010 г.) Кметовете на общини (райони) и председателите на общински съвети, които са членове на ГЕРБ;

5. Членовете на Изпълнителната комисия;

6. Членовете на Контролната комисия.

7. (нова 12.07.2008 г.) Членовете на Европейския парламент, избрани с листата на ГЕРБ.

Чл.31. Националното събрание:

1.Приема, изменя и допълва устава;

2.Приема решения за политиката на партията;

3. (изм. 10.01.2010 г., изм. 16.02.2014 г.,изм. 07.07.2019 г. ) Избира председател,  двама заместник-председатели и останалите членове на Изпълнителната комисия; и членове на Контролната комисия.

4. (изм.12.07.2008 г., (изм. 10.01.2010 г., изм. 07.07.2019 г.) Освобождава членовете на Изпълнителната комисия, в това число и членовете на ИК по право, както  и Контролната комисия. Когато освобождаването е по молба на член на един от двата органа, решението има сила от датата на заявлението .

5.Приема отчета на Изпълнителната и Контролната комисии;

6.Взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията.

7. (нова 12.07.2008 г.) Приема процедурни правила за избор на органи на партията

Чл.32. Националното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати – избрани и участващите по право по чл. 30 ал.2. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(3) Решенията по чл. 31 т. 1 и т. 6 се взимат с 2/3 мнозинство.

Председател и Заместник-председатели на ГЕРБ (изм. 10.01.2010 г. , изм. 07.07.2019 г.)

Чл.33. (изм. 10.01.2010 г., изм. 16.02.2014 г., изм. 07.07.2019 г.) Председателят и двамата заместник-председатели на ГЕРБ се избират от Националното събрание за срок от 4 (четири) години с обикновено мнозинство, едновременно с останалите членове на Изпълнителната комисия.

Чл.34. (1) Председателят на партия ГЕРБ:

1. (изм. 10.01.2010 г.) Представлява партия ГЕРБ;

2.Координира изпълнението на решенията на Изпълнителната комисия и ръководи оперативно дейността й;

3.Председателят на ГЕРБ е Председател на Националното събрание и на Изпълнителната комисия по право.

(2) ( нова 10.01.2010 г., изм. 16.02.2014 г.) При невъзможност или по възлагане горните правомощия се осъществяват от Заместник-председателите.

Изпълнителна комисия

Чл.35. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Изпълнителната комисия е ръководният орган на партията и се избира от Националното събрание за срок от 4 (четири) години.

(2) Изпълнителната комисия отчита дейността си пред Националното събрание, като представя отчет за цялостната дейност по време на мандата си.

(3) (изм. 10.01.2010 г., изм. 16.02.2014 г., изм. 07.07.2019 г.) Изпълнителната комисия се състои от Председател, двамата  заместник-председатели и още 8 (осем) члена.

(4) (изм. 10.01.2010 г., изм. 16.02.2014 г.) Заместник-председателите на ГЕРБ са и заместник-председатели на Изпълнителната комисия по право.

(5) (изм. 10.01.2010 г., изм. 16.02.2014 г.) Изпълнителната комисия се свиква на редовни заседания от Председателя на ГЕРБ, а в негово отсъствие от всеки един от заместник-председателите, най-малко веднъж месечно.

Чл.36. Изпълнителната комисия:

1. Изпълнява решенията на Националното събрание;

2. (нова 16.02.2014 г.) Възлага правомощия на заместник-председателите на ПП ГЕРБ.

3.  Приема решения по текущи въпроси в интерес на ГЕРБ;

4. Може да свиква и отлага заседания на всички структури и органи на ГЕРБ;

5.  Изготвя бюджет и отчет за изпълнението му;

6. Осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;

7. Приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;

8. Определя предизборната стратегия на ГЕРБ;

9. Организира провеждането на избори за всички органи на власт и избира централен предизборен щаб;

10. (изм. 12.07.2008 г.) Приема членовете на ГЕРБ;

11. (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) Изключва членове на ГЕРБ ;

12. (изм. 12.07.2008 г.) Определя кандидатите на ГЕРБ за народни представители, общински съветници, кметове, евродепутати, президент и вицепрезидент, както и кандидатите за длъжностите, заемани по решение на Народното събрание;

13. Определя стратегията на парламентарната дейност на партията;

14. (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) Определя областни координатори и утвърждава общинските ръководства, общинските ръководители и организационните секретари, ръководствата на структурите на старейшинската, женската, младежката и други организации в ГЕРБ, както и координационни звена на териториалните структури и градовете с районно деление.

15. (изм. 10.01.2010 г.) Освобождава Областните координатори, общинските ръководства, Общинските ръководители и организационни секретари при неспазване решенията на Националното събрание и Изпълнителната комисия, несправяне с работата или по други причини, които по преценка на Изпълнителната комисия са основание за отстраняване от длъжност и назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността до избирането на нов ръководител;

16. Създава временни и постоянни експертни групи, утвърждава състава им и правилата за дейността им;

17. Изработва правила за финансовата и административната дейност и за организиране на предизборни кампании;

18. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;

19. Организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници и тяхното разходване;

20. Избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, посочени в чл. 30 от ЗПП.

21. Приема решения за осъществяване на съвместна дейност с неправителствени организации;

22. Обсъжда и приема решения по въпроси от идейно-политически характер, които не са от изключителната компетентност на Националното събрание;

23. Определя с решение Правилата за събиране и отчитане на Членския вносна членовете, както и размера на встъпителната вноска;

24. (нова 10.01.2010 г.) Избира и освобождава административен секретар на ГЕРБ извън състава на Изпълнителната комисия.

25. (нова 07.07.2019 г) Създава с решение  Комисия по етика, която разглежда случаите на поведение на членове, уронващи престижа на партията.

26. (нова 07.07.2019 г.)  Определя с решение  размера на членския внос

Чл.37. (1) Изпълнителната комисия може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете й.

(2) Изпълнителната комисия приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго.

Контролна комисия

Чл.38.(1) Контролната комисия е контролен орган на ГЕРБ.

(2) Контролната комисия се състои от 7 члена, избирани от Националното събрание.

(3) (изм. 10.01.2010 г.) Членовете на Контролната комисия се избират за срок от 4 (четири) години.

(4) Членовете на Контролната комисия избират от своя състав председател.

(5) (отм. 12.07.2008 г.)

Чл.39. Контролната комисия:

1.Следи за спазването на Устава, правилниците и програмните документи на ГЕРБ;

2.Следи за изпълнението на решенията на органите на ГЕРБ;

3.Извършва финансово-счетоводната ревизия на всички органи на ГЕРБ веднъж годишно или по искане на Председателя на партията;

4.Упражнява контрол върху бюджета, имуществото на партията и стопанските дейности;

5.Проверява деловодната работа на партийните органи;

6.Разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;

7.Приема становище при обжалване на изключване;

8.Периодично информира за дейността си Изпълнителната комисия и представя отчет пред Националното събрание

Чл.40. Председателят на Контролната комисия:

1.Ръководи заседанията на Комисията и координира дейността й.

2.Участва в заседанията на Изпълнителната комисия със съвещателен глас.

Чл.41. (1) Контролната комисия може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от всички членове.

(2) Контролната комисия приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго.

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.42. (1) (изм. 12.07.2008 г.) Дейността на ГЕРБ се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

(2) (изм. 12.07.2008 г.)Собствените приходи на партия ГЕРБ са приходите от:

1. членски внос;

2. собствени недвижими имоти;

3. дарения и завещания от физически лица;

4. (отм. 10.01.2010 г.)

5. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22 от ЗПП;

6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

7. (стара ал.(2) изм.12.07.2008 г.) фондонабиращи мероприятия.

(3) Политическата партия може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.

(4) (изм. 12.07.2008 г.) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 2, т. 1, 2, 5 , 6 и 7

(5) Непаричните приходи по ал. 1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

(6) Държавната субсидия се усвоява и разходва съгласно българското законодателство.

Чл.43. ГЕРБ ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в закона.

Чл.44. Финансовият контрол на приходите и разходите на ГЕРБ се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.

Чл.45 (1) (изм. 12.07.2008 г. изм. 07.07.2019 г.) Размерът на членския внос се определя с решение на Изпълнителната комисия

(2) (отм. 12.07.2008 г.)

(3) Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.46. (1) ГЕРБ се прекратява при:

1. решение за сливане или вливане в друга партия;

2. решение за разделяне на две и повече партии;

3. решение за саморазпускане съгласно устава й;

4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;

5. разпускане с решение на Софийски градски съд.

(2) Решенията по чл. 46, ал. 1, т. 1 и 2 се вземат от Националното събрание. Това право не може да бъде делегирано на други органи на партията.

(3) Решението за прекратяване се взема с 2/3 мнозинство от Националното събрание на партията.

IХ. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Чл.47. (1) (отм. 12.07.2008 г.)

(2) (отм. 12.07.2008 г.)

(3) Всеки член на събрание, ръководен или колективен орган има право на един глас.

(4) (изм. 12.07.2008 г.)При избор на членове на колективни органи, за избрани се считат получилите най-много гласове.Ако повече кандидати получат равен брой гласове за незаетите места на съответния орган, измежду тях се провежда балотаж.

(5) (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г., изм. 16.02.2014 г.) При избор на председател, ако никой от кандидатите не е събрал гласове повече от половината от гласувалите, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.

 

(6) (отм. 12.07.2008 г., нова 16.02.2014 г., изм. 07.07.2019 г. ) При избор на заместник-председатели за избрани се смятат двамата получили най-висок резултат от повече от половината от гласувалите. Ако никой, или само един е избран,  се провежда ново гласуване, в което може да участват и нови предложени кандидати.

(7) Гласуването е явно, като в отделни случаи с решение на съответното събрание може да се премине към тайно гласуване.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Учредителното събрание на ГЕРБ може да приема всички решения, които са от компетентността на Националното събрание.

Чл.49. Не може да бъде член на Изпълнителната комисия, Областен ръководител, Общински ръководител или член на който и да било ръководен и/или контролен орган лице, което е било щатен, или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Българската народна армия.

Чл.50. (нов 16.02.2014 г.)  Избраните от листата на ПП ГЕРБ членове на европейския парламент, народни представители, кметове и общински съветнини са задължени да дават писмен отчет за дейността си пред своите избиратели и Изпълнителната комисия най-малко веднъж годишно.

Чл.51. (изм. 16.02.2014 г.) За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДИ

§1. Измененията на Устава от 12.07.2008 г. влизат в сила от момента на приемането им, с изключение на промяната в чл.45 ал.1 , която влиза в сила на 01.01.2009 г.

§2. Мандатът на новоизбрани членове на Националните органи, макар и непълен, изтича с мандата на колективния орган.

§3.Мандатът на избраните областни, общински (районни) ръководители и организационни секретари изтича до 3 (три) месеца след изтичане на първия мандат на националните органи. В този 3 месечен срок се провеждат отчетно изборни събрания във всички областни и общински(районни) структури.

§4.Измененията на Устава от 10.01.2010 г. влизат в сила от момента на приемането им.

§ 5. (нов 16.02.2014 г.) Измененията на Устава от 16.02.2014 г. влизат в сила от момента на приемането им.

§ 6. (нов 07.07.2019 г.) Измененията на Устава от 07.07.2019 г. влизат в сила от момента на приемането им.

 

Този устав е приет единодушно от учредителите на Политическа партия “ГЕРБ” на 03.12.2006 година, изменен и допълнен с решение на Националното събрание на ГЕРБ от 12.07.2008 г., от 10.01.2010 г.,  от 16.02.2014 г. и от 07.07.2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ГЕРБ:

(БОЙКО БОРИСОВ)