13.06.2019

Ася Пеева: "Заедно в грижата за ученика“ и „Успяваме заедно“ дават нови възможности за детски градини и училища в цялата страна

Какви са конкретните цели, които поставят новите програми "Заедно в грижата за ученика“ и „Успяваме заедно“? Този въпрос зададе народният представител от ГЕРБ-Бургас Ася Пеева в рамките на изслушване на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в НС. Дискусията бе свързана с Националните програми като инструмент за реализиране на политики в сферата на образованието.

„Двете програми касаят работа с децата и учениците в преходите от семейна среда към детска градина, от детска градина към училище и от начален етап към прогимназиален. Те формират база на развитие за подрастващите и е важно за всички заинтересовани страни, така и за широката общественост, да знаят повече за заложените цели и постигнатите резултати. Друг въпрос, който поставих по време на изслушването на министър Вълчев в парламента, бе какви са начините за развиване на процеса за работа с деца и ученици по "Заедно в грижата за ученика“ и „Успяваме заедно“, за да се чувстват удовлетворени?“, коментира бургаският депутат.

Министър Вълчев поясни, че целта на „Успяваме заедно“ е осигуряване на ефективни мерки за плавен преход от семейна среда към детска градина, както и успешното взаимодействие между родителите и учителите. Програмата касае деца, които за първи път ще са в детска градина, а сред основните дейности е активното участие на родителската общност.

„Тази програма е ангажирана с факта, че при постъпването в градина има вероятност у детето да се породи притеснение от раздялата с родителите, на моменти това граничи с емоционален шок. Децата са различни, те реагират различно в нова обстановка и затова усилията на МОН са насочени и към този психологически важен момент“, сподели Ася Пеева.

По думите на министъра „Успяваме заедно“ дава възможност на детските градини да изработят или да договорят със семействата най-подходящите модели за успешна адаптация. Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини. Сред дейностите по програмата, които могат да получат финансиране са изграждане на подкрепяща, безопасна, интерактивна среда; Организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност; закупуване на материали за изграждане/обогатяване на „стая на семейството“, за провеждане на срещи с родителската общност и др. Оценяването на проектните предложения се извършва от регионална комисия, определена със заповед на началника на РУО, а класирането им – от национална комисия в МОН.

Относно програмата „Заедно в грижата за ученика“ образователният министър поясни, че срокът й е учебната 2019 – 2020 година, а общият бюджет на програмата е 1 000 000 лв. Модулите по нея са два: „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ” и „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап".

„С тази нова програма се цели чрез ученическото портфолио да се обобщи  информация за интересите и заложбите на ученика, за напредъка му в една или няколко предметни области за определен период от време, за индивидуалните му способности. Това ще задълбочи и връзката между ученици и учители, която е ключова за успехите на децата и за изграждането на атмосфера на доверие в учебните заведения“, коментира още Ася Пеева във връзка с изслушването на министър Вълчев.

 

< Назад